நடிப்பதற்கு இறக்க

நடிப்பதற்கு இறக்க

டை காஸ்டிங் என்பது உயர் அழுத்தத்தின் கீழ் உருகிய உலோகத்தை இறக்கும் குழிக்குள் கட்டாயப்படுத்தி உலோக பாகங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான ஒரு உற்பத்தி செயல்முறையாகும்.இந்த டை அல்லது அச்சு துவாரங்கள் பொதுவாக கடினப்படுத்தப்பட்ட கருவி எஃகு மூலம் உருவாக்கப்படுகின்றன, அவை டை காஸ்ட் பாகங்களின் நிகர வடிவத்திற்கு முன்பு இயந்திரம் செய்யப்பட்டன.அலுமினியம் A380, ADC12, துத்தநாகம் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆகியவை டை காஸ்டிங்கிற்கு பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்.

தயாரிப்பு விளக்கம்6

எங்களுடைய டை காஸ்டிங் வேலை

சிறந்த விலை, தரம் மற்றும் சிறந்த முன்னணி நேரம்