வெளியேற்ற அச்சுகள்

extrusion-mould-1

வெளியேற்ற அச்சு

extrusion-mould-2

வெளியேற்ற அச்சு

extrusion-mould-3

வெளியேற்ற அச்சு

extrusion-mould-4

வெளியேற்ற அச்சு

extrusion-mould-5

வெளியேற்ற அச்சு

extrusion-mould-6

வெளியேற்ற அச்சு

extrusion-mould-7

வெளியேற்ற அச்சு

extrusion-mould-8

வெளியேற்ற அச்சு

extrusion-mould-9

வெளியேற்ற அச்சு

extrusion-mould-10

வெளியேற்ற அச்சு